Passend Onderwijs

Passend onderwijs en de zorgplicht vragen van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden dat zij samen de ondersteuning geven die nodig is voor leerlingen die zich aanmelden of die onderwijs volgen. Scholen moeten in hun schoolondersteuningsprofiel transparant aangeven welke ondersteuning zij kunnen bieden. Dit is een wettelijke verplichting.

De volgende vragen zijn daarbij aan de orde:

  • Welke basisondersteuning en/of extra ondersteuning biedt u en wat is de kwaliteit ervan?
  • Welke deskundigheid hebt u in huis of benut u van buiten uw school en welke voorzieningen voor ondersteuning biedt u aan?
  • Wat zijn uw ambities en plannen voor de komende periode?
  • Welke ondersteuning kan u niet bieden? Wat zijn uw grenzen?

Voor deze vragen staan scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het primair, voortgezet en (voorgezet) speciaal onderwijs. Om de zorgplicht waar te maken, is duidelijkheid nodig over wat scholen kunnen en willen. Wij brengen dit voor je in kaart.

Q3-profiel

Het Infotopics-profiel is een digitaal instrument om de ondersteuning op een eenvoudige manier in beeld te brengen. Met het instrument kunnen scholen snel informatie verzamelen. Op het niveau van het samenwerkingsverband ontstaat zo zicht op de dekkingsgraad van het ondersteuningsaanbod.

  • het profiel is gebaseerd op de ijkpunten van basisondersteuning van de PO- en VO-Raad en het inspectietoezicht
  • er zijn uitwerkingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, inclusief het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • wij kunnen zorgen voor maatwerk en deskundige begeleiding
  • het samenstellen van de profielen gebeurt digitaal

Afhankelijk van de behoefte leveren wij rapportages op het niveau van de school, het samenwerkingsverband, besturen, gemeenten en/of wijken.

Samenwerkingsverbanden PO en VO op stoom

Het Infotopics-profiel slaat aan door eenvoud, slagkracht en maatwerk. Inmiddels werken bijna 3000 scholen met de profielen of gaan dit de komende periode doen. Wij hebben een versie voor het PO (inclusief SO) en het VO (inclusief VSO) beschikbaar.

Verantwoording

Door de komst van Passend Onderwijs zijn schoolbesturen meer en intensiever gaan samenwerken. Met elkaar zorgen voor de beste ondersteuning om zo elke leerling in staat te stellen het onderwijs te krijgen dat hij verdient. In toenemende mate krijgen samenwerkingsverbanden te maken met het verantwoorden van de ontvangen en uitgegeven financiële middelen. De Inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat samenwerkingsverbanden in veel gevallen nog niet of in onvoldoende mate in staat zijn deze overzichten goed te verantwoorden. Infotopics Onderwijs ondersteunt je hier in door onze diverse oplossingen.

Ook enthousiast of nieuwsgierig geworden?